Met de module XBRLreports Taxonomy Assistant (XTA) is het mogelijk een basis-entrypoint, dat voldoet aan de Nederlandse Taxonomie Architectuur, te wijzigen volgens de richtlijnen van Preparer Extension (NTA PE).

Van een preparer extension is sprake wanneer een opsteller in een XBRL instance document concepten, definities of relaties toepast en/of wijzigt die niet door uitvragende partij beschikbaar zijn gesteld in het betreffende entrypoint. Veelal zal een preparer extension bestaan uit nieuwe concepten welke door een opsteller worden aangemaakt en toegevoegd aan een instance document. De preparer extensions bieden rechtspersonen de mogelijkheid om via SBR aanvullende informatie te verstrekken in de jaarverantwoording.

In technische zin worden met een preparer extension concepten toegevoegd of wijzigingen aangebracht aan een bestaand entrypoint. Het geheel vormt als het ware een nieuw entrypoint; de preparer extension entrypoint.

Met preparer extension zijn o.a. de volgende toevoegingen en wijzigingen mogelijk:

  • Toevoegen en verwijderen van concepten, bijvoorbeeld door het toevoegen van ‘Netto-omzet’ en ‘Kostprijs van de omzet’ bij een jaarrekening van een middelgrote onderneming.
  • In de presentatie de locatie van de concepten wijzigen.
  • Het aanpassen van de in de Nederlandse Taxonomie gedefinieerde labels, bijvoorbeeld “Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa” vervangen door “Afschrijvingen op materiële vaste activa”, indien de onderneming niet beschikt over immateriële vaste activa.
  • Het aanpassen van de presentatie hiërarchie, waarmee bijvoorbeeld de enkelvoudige jaarrekening kan worden getoond vóór de geconsolideerde jaarrekening of dat de winst- en verliesrekening voor de balans wordt getoond.
XTA is mede ontwikkeld conform het document ‘160419 Begeleidende documentatie voor softwareleveranciers aanleveren rapportage met private extensie.docx’.